Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Stijlvolle Geboortekaarten.  Door deze website te bezoeken en/of gebruik te maken van de service en website van Stijlvolle Geboortekaarten ga je akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hier staan beschreven. Kunnen wij je ergens mee helpen, of is er iets niet helemaal duidelijk? Geen probleem, want Stijlvolle Geboortekaarten helpt je graag met het beantwoorden van jouw vragen. Je kunt Stijlvolle Geboortekaarten binnen de op de website vermeldde openingstijden telefonisch en per e-mail bereiken. Neem dus bij vragen altijd eerst contact op met Stijlvolle Geboortekaarten.

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
1.2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
1.4. Dag: kalenderdag;
1.5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
1.6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
1.7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt
voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Het bedrijf Stijlvolle Geboortekaarten is onderdeel van InternetMaster, hierna te noemen Stijlvolle Geboortekaarten,
gevestigd aan de Plesmanweg 9
7602 PD Almelo
help@stijlvollegeboortekaarten.nl
KvK 68568703
BTW NL857501082B01
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur: 085 13 02 649

Artikel 3 – Privacyreglement
Alle door jou ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van uw bestellingen en uitwerking van de overeenkomst. Jouw gegevens kunnen we eventueel ook gebruiken voor aanbiedingen, reclames of andere producten en diensten van Stijlvolle Geboortekaarten. Mailadressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Artikel 4 – Toepasselijkheid
4.1. Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij Stijlvolle Geboortekaarten. De algemene voorwaarden zijn via de site www.stijlvollegeboortekaarten.nl te raadplegen, schriftelijk op te vragen en worden kosteloos toegezonden.
4.2. Het doen van een bestelling houdt in dat jij deze algemene voorwaarden accepteert.
4.3. Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden worden bedongen, worden tevens voor alle leveranciers en tussenpersonen bedongen.

Artikel 5 – Aanbiedingen/overeenkomsten
5.1. Alle aanbiedingen van Stijlvolle Geboortekaarten zijn geheel vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
5.2. Prijzen kunnen te allen tijde worden aangepast en zijn geldig bij de volgende bestellingen.
5.3. De prijzen die vermeld staan op de webpagina’s zijn de enige geldende prijzen. Eventuele rekenfouten of typefouten elders in de site kunnen worden gecorrigeerd op basis van deze prijzentabel.
5.4. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling via de website is geplaatst en deze is geaccepteerd door Stijlvolle Geboortekaarten.
5.5. Stijlvolle Geboortekaarten is gerechtigd om bestellingen te weigeren zonder dat Stijlvolle Geboortekaarten verplicht is tot enige schadevergoeding. Dit wordt uiterlijk twee werkdagen na de geplaatste bestelling medegedeeld.

Artikel 6 – Prijzen en betalingen
6.1. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW, inclusief eventuele enveloppen en verzendkosten. De prijzen staan vermeld in euro’s.
6.2. Je bent aan Stijlvolle Geboortekaarten de op de website vermelde vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt aan jou getoond voorafgaand aan het elektronisch accorderen van de opdracht door jou.
6.3. De op de website vermelde vergoeding is, voor zover van toepassing, inclusief verschuldigde omzetbelasting, op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968. Buitenlandse heffingen en/of belastingen zijn niet inbegrepen inclusief BTW.
6.4. Op de betalingsopdrachten die worden afgehandeld via een gespecialiseerde betalingsprovider, een Payment Service Provider(PSP), zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende PSP van toepassing.
6.5. Stijlvolle Geboortekaarten behoudt het recht om bepaalde opdrachten te weigeren in het geval dat je eerder producten hebt besteld zonder dat de betaling hiervan goed is afgerond en/of we andere onregelmatigheden hebben geconstateerd.
6.6. Stijlvolle Geboortekaarten behoudt het recht om prijzen te wijzigen. Typefouten voorbehouden.
6.7. Jij hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Stijlvolle Geboortekaarten te melden.

Artikel 7 – Levering
7.1. Alle leveringen van de bestellingen worden uitbesteed aan een derde partij. In de meeste gevallen is dit PostNL.
7.2. Wanneer de bestellingen zijn gepost, zijn de leveringsvoorwaarden van deze derde partij van toepassing.
7.3. De bestellingen die op werkdagen voor 12 uur zijn geplaatst worden binnen 3 werkdagen uitgevoerd, bestellingen die op werkdagen na 12 uur zijn geplaatst worden de binnen 5 werkdagen uitgevoerd, beide met voorbehoud van overmacht en technische storingen.
7.4. Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen zoals Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren.
7.5. Stijlvolle Geboortekaarten is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden leed bij vertraagde levering.
7.6. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren.
7.7. Levering geschiedt naar het, bij het plaatsen van de bestelling, door jou opgegeven adres. Stijlvolle Geboortekaarten is niet verantwoordelijk voor verkeerde of vertraagde bezorging in het algemeen en wanneer deze adressen zijn veranderd of foutief zijn ingevuld.
7.8. Stijlvolle Geboortekaarten heeft het recht tot een meer- of minderlevering van 2%, zonder dat dit invloed heeft op de prijs.
7.9. Producten die op verschillende momenten zijn besteld en/of geproduceerd kunnen een afwijking in kleur vertonen. Stijlvolle Geboortekaarten is hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
8.1. De eigendom van de producten gaat op jou over wanneer aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
8.2. Het risico van de producten gaat op jou over op het moment van aflevering.
8.3. Auteursrechtelijke eigendommen worden nooit overgedragen en blijven bij Stijlvolle Geboortekaarten.

Artikel 9 – Auteursrechtelijke, intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1. Alle auteursrechtelijke, intellectuele en industriële rechten zijn eigendom van Stijlvolle Geboortekaarten en eventuele leveranciers en dienen door jou te worden gerespecteerd.
9.2. Werk dat in jouw opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van Stijlvolle Geboortekaarten en mag niet door jou worden gebruikt voor andere doeleinden. Stijlvolle Geboortekaarten behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.

Artikel 10 – Reclames en aansprakelijkheid.
10.1. Indien de geleverde producten niet aan de vooraf gestelde verwachtingen
voldoen, dien je dit binnen twee werkdagen schriftelijk en gemotiveerd, ondersteunt door duidelijke foto’s, aan Stijlvolle Geboortekaarten te kennen te geven.
10.2. Stijlvolle Geboortekaarten heeft het recht om de door haar geleverde producten te
vervangen c.q. de gemaakte fout te herstellen. Hierbij kan Stijlvolle Geboortekaarten niet worden verplicht tot het inzetten van spoedleveringen door middel van koeriers en ontstaat nimmer het recht op een schadevergoeding of het annuleren van de bestelling.
10.3. Stijlvolle Geboortekaarten is niet aansprakelijk voor taalfouten en/of opmaakfouten, zoals bijvoorbeeld uitlijning van de tekst, afbeeldingen welke te dicht op kant worden geplaatst en zelf geüploade afbeeldingen met een te lage resolutie of welke onscherp zijn.
10.4. Producten die na controle toch door jou zelf zijn verstuurd, kunnen niet
gereclameerd worden.

Artikel 11 – Bestellingen / communicatie.
11.1. Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen
en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen jou en Stijlvolle Geboortekaarten en derden voor zover betrekking hebbend op jouw relatie met Stijlvolle Geboortekaarten, is Stijlvolle Geboortekaarten niet aansprakelijk.

Artikel 12 – Overmacht
12.1. In geval van overmacht heeft Stijlvolle Geboortekaarten het recht om de uitvoering en levering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt aan jou schriftelijk medegedeeld zonder dat Stijlvolle Geboortekaarten verplicht is tot enige schadevergoeding.
12.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Stijlvolle Geboortekaarten kan worden aangerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder worden ook technische problemen van de site, internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.

Artikel 13 – Retourrecht
13.1. De kwaliteit van door de klant geplaatste tekst en de juistheid van persoonlijke (adres)gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. Produkten met gebreken op basis van deze onderdelen kunnen niet geretourneerd worden, evenals produkten die volledig van goede kwaliteit zijn.
13.2 Indien na ontvangst blijkt dat de produkten niet naar tevredenheid voldoen, dien je dit binnen 3 dagen schriftelijk en gemotiveerd, ondersteund door duidelijke foto’s van de gebreken aan het produkt, aan Stijlvolle Geboortekaarten kenbaar te maken.
13.3 Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de klant de keuze de betreffende produkten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe produkten danwel de factuurwaarde daarvan te laten restitueren.
13.4 Na reactie van Stijlvolle Geboortekaarten heb je 14 dagen de tijd om de kaarten aan Stijlvolle Geboortekaarten te retourneren. Kosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de klant. Stijlvolle Geboortekaarten neemt de kosten voor het produceren van de kaarten, het verzenden van de nieuwe produkten en de administratieve kosten voor de restitutie van de factuurwaarde voor haar rekening.
Retouradres: Stijlvolle Geboortekaarten, Plesmanweg 9-108, 7602PD Almelo.

Artikel 14 – Eigendom
14.1. De handelsmerken, handelsnamen, afbeeldingen die de producten en diensten herkenbaar maken, evenals het ontwerp, teksten en (grafische) mogelijkheden van de website zijn eigendom van Stijlvolle Geboortekaarten. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Stijlvolle Geboortekaarten. Alle rechten zijn, tenzij anders vermeld en schriftelijk vastgelegd, voorbehouden aan Stijlvolle Geboortekaarten.

Artikel 15 – Diversen
Wanneer Stijlvolle Geboortekaarten de Algemene Voorwaarden gedurende een lange of korte tijd
minder strikt heeft nageleefd, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte
naleving van de Voorwaarden te eisen.